Home | Top 15 | Aanmelden | Tarieven | Banners | Contact | Login

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bedrijvenscout.nl, de bedrijvengids van ondernemend Nederland

Algemene voorwaarden Versie: 19 januari 2008.Bedrijvenscout.nl, de bedrijvengids van ondernemend Nederland

Artikel 1 - Definities :
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Site: door Bedrijvenscout.nl gehanteerde internet site houdende een bedrijvengids;
b. Bedrijvenscout.nl : onderdeel van Bedrijvenscout Benelux, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel;
c. abonnee: de partij die een abonnementsovereenkomst sluit met Bedrijvenscout.nl ;
d. naw-gegevens: bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats en branche-indicatie,
telefoonnummer, faxnummer;
e. aanvullende gegevens: postadresgegevens, e-mailadres, websiteadres,
contactpersoongegevens, KvK-nummer, bedrijfslogo, bedrijfsprofiel, fotomateriaal, video, pdf, powerpoint, aanbiedingen;
f. standaard-abonneevermelding: vermelding in een zoekresultaat op basis van gekochte
rubriek, locatie en prioriteit;
g. lead-click: een door Bedrijvenscout.nl gemeten klik door een bezoeker op een link naar specifieke informatie van een abonnee vanuit een resultaatpagina, detailpagina of alternatieve vertoning op de Site van Bedrijvenscout.nl en/of partnersites.
Artikel 2 - Toepasselijkheid :
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op door
Bedrijvenscout.nl gesloten overeenkomsten met betrekking tot abonnementen op de site en op alle overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door Bedrijvenscout.nl worden uitgevoerd. Abonnee aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
2.2 De toepasselijkheid van door abonnee gehanteerde algemene voorwaarden wordt door
Bedrijvenscout.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3 - Aanbieding en totstandkoming overeenkomst :
3.1 Elke aanbieding van Bedrijvenscout.nl is vrijblijvend en blijft gedurende 14 dagen van kracht, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
3.2 Een overeenkomst komt als volgt tot stand. De vrijblijvende aanbieding wordt gedaan door middel van een acceptatieformulier dat door de abonnee kan worden ingevuld of door een mondelinge aanbieding. De acceptatie c.q. aanvaarding door de abonnee vindt plaats door het invullen van het formulier en diens akkoordverklaring middels de mogelijkheid "accepteren" of door een mondelinge aanvaarding. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door Bedrijvenscout.nl van het acceptatieformulier of door de mondelinge aanvaarding door de abonnee en de schriftelijke bevestiging (daaronder begrepen per e-mail) daarvan door Bedrijvenscout.nl. Ook in het geval door Bedrijvenscout.nl uitvoering aan het acceptatieformulier wordt gegeven zal sprake zijn van een overeenkomst.
Artikel 4 - Rechten en plichten abonnee :
4.1 Abonnee krijgt na totstandkoming van de overeenkomst een gebruikersnaam en wachtwoord. Met
deze gegevens is abonnee gerechtigd in de database bij Bedrijvenscout.nl haar naw-gegevens danwel haar aanvullende gegevens te wijzigen of toe te voegen. Abonnee draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord.
4.2 Abonnee heeft het recht binnen de op de site aangegeven kaders een link naar eigen
website en een logo op te nemen. Het is abonnee niet toegestaan een link naar een site of sites
van derden of banners op te nemen.
4.3 Wijzigingen en/of aanvullingen van enige bepaling(en) in de overeenkomst en/of de
algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijke
nadere overeenkomst geldt alleen voor de daarin bepaalde gevallen.
4.4 Abonnee draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering
van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Bedrijvenscout.nl niet volledig en/of niet tijdig en/of niet juist ontvangen mededelingen, die ofwel mondeling zijn gedaan danwel zijn overgebracht via transmissiemedia.
4.5 Abonnee staat er voor in dat de door haar aan de databank van Bedrijvenscout.nl toegevoegde informatie c.q. naw- en aanvullende gegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de abonnee de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Abonnee vrijwaart Bedrijvenscout.nl voor alle schade voortvloeiende uit door abonnee onjuist toegevoegde gegevens aan de databank.
Artikel 5 - Duur :
5.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij in de
overeenkomst anders is bepaald.
5.2 De overeenkomst zal telkens zelf door de abonnee met een zelfde periode kunnen worden verlengd, U ontvangt automatisch een herinnerings mail om uw bedrijfsregistratie te verlengen. Indien u dit niet wenst hoeft u hierop geen actie te ondernemen.
5.3 Van een overeenkomst deeluitmakende bijzondere producten, waarvan is aangegeven dat
deze van tijdelijke aard zijn, wordt na het verstrijken van de overeengekomen duur en/of bij
(automatische) voortzetting van het contract, beeindigd en niet verlengd, tenzij dit uitdrukkelijk wordt overeengekomen.
5.4 Van een overeenkomst deeluitmakende bijzondere prijsaanbiedingen, waarvan is
aangegeven dat de prijs van tijdelijke aard is, wordt het contract,
voortgezet tegen de dan geldende prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
Artikel 6 - Tarieven en betaling :
6.1 Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door Bedrijvenscout.nl op het moment van totstandkoming van de overeenkomst worden gehanteerd. Bedrijvenscout.nl behoudt zich het recht voor om periodiek de abonnementsgelden te wijzigen. Bedrijvenscout.nl zal de abonnee middels e-mail berichten van de wijziging op de hoogte stellen. Gewijzigde tarieven zijn tussen partijen eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst c.q. abonnementsperiode, na afloop van de abonnementsperiode waarin de mededeling tot tariefwijziging is gedaan.
6.2 Bedrijvenscout.nl behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden.
6.3 Alle tarieven van Bedrijvenscout.nl zijn uitgedrukt in Euro en incl. 19% BTW.
6.4 Abonnee is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen,
zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen.
6.5 Bij niet tijdige en volledige betaling is de abonnee in verzuim zonder dat een
ingebrekestelling door Bedrijvenscout.nl is vereist.
6.6 Indien er sprake is van een automatische incasso van het abonnementsgeld, wordt het
abonnementsgeld automatisch geincasseerd ten laste van het in de overeenkomst vermelde
rekeningnummer van abonnee ten gunste van rekeningnummer 58.73.25.836 ten name van
Bedrijvenscout Benelux. De automatische incasso vindt ineens plaats binnen 8 dagen na factuurdatum of in de termijnen zoals in de overeenkomst vermeld staat.
6.7 Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn zal abonnee daar middels e-mail van
op de hoogte worden gesteld en is abonnee gehouden het niet geincasseerde bedrag binnen 14
dagen na factuurdatum alsnog te voldoen en ervoor zorg te dragen dat alle daarop volgende
betalingen wel via de automatische incasso geincasseerd kunnen worden.
6.8 In geval van verzuim is abonnee over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de
geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, waarbij een gedeelte van een
maand geldt als een volle maand. Na afloop van een kalenderjaar zal de dan veschuldigde
rente van de hoofdsom onderdeel uitmaken.
6.9 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten
daaronder begrepen, komen voor rekening van abonnee. De buitengerechtelijke
incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente,
door abonnee verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van Euro 250,-.
6.10 Onverminderd de haar verder toekomende rechten is Bedrijvenscout.nl gerechtigd de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen
van de aanvullende gegevens en het op non-actief stellen van de username en
password), indien en zolang abonnee niet aan een of meer van zijn verplichtingen
jegens Bedrijvenscout.nl volledig heeft voldaan.
6.11 Tegenover de abonnee verstrekt Bedrijvenscout.nl een getekend uittreksel uit haar
administratie of een onderdeel daarvan, waaronder mede begrepen alle gegevens
betreffende de site en de vermelding van de abonnee, zoals lead-clicks e.d.,
tot volledig bewijs. De door Bedrijvenscout.nl gerapporteerde statistieken zijn leidend in
bepaling van de prestatie.
Artikel 7 - Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen site :
7.1 Bedrijvenscout.nl staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de site van tenminste
98%, waarbij non-beschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt
gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in
overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van bedrijvenscout.nl liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van abonnee) wordt uiteraard eveneens buiten
beschouwing gelaten. Bedrijvenscout.nl is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.
7.2 Bedrijvenscout.nl is steeds gerechtigd de site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de
daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de
kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van site ook na wijziging nog steeds op
een optimale wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de site.
Artikel 8 - Ongeoorloofde activiteiten :
8.1 Abonnee is niet gerechtigd de site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel
van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van terzake
relevante informatie.
8.2 Het is de Abonnee niet toegestaan de site en de database te gebruiken voor
handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere
regelgeving en/of de etiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook
discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming.
8.3 Indien Bedrijvenscout.nl van oordeel is dat abonnee in strijd handelt met het in dit artikel
bepaalde is Bedrijvenscout.nl gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het
abonnement van abonnee met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat
abonnee tot enige schadevergoeding of terugbetaling van abonnementsgelden
gerechtigd is.
Artikel 9 - Privacy :
9.1 Het is abonnee bekend dat de door de abonnee te verstrekken c.q. verstrekte
persoonsgegevens door Bedrijvenscout.nl zullen worden opgenomen in een databank en
verstrekt zullen worden aan derden in het kader van een internet bedrijvengids.
9.2 Abonnee geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de
betreffende persoonsgegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens
uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.
9.3 Het is de abbonee bekend dat Bedrijvenscout.nl maximaal 4 nieuwsbrieven per maand
aan geregistreerde ondernemingen verzend.
Artikel 10 - Intellectuele eigendom :
10.1 Bedrijvenscout.nl is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de
ruimste zin des woords met betrekking tot de Site. Niets in deze overeenkomst houdt
een overdracht van rechten aan de abonnee in.
10.2 In het geval Bedrijvenscout.nl in opdracht van abonnee werkzaamheden voor abonnee
verricht of doet verrichten, vrijwaart abonnee Bedrijvenscout.nl ter zake inbreuk, en eventueel
daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het
geval Bedrijvenscout.nl gebruik maakt van door abonnee aangeleverd beeldmateriaal en/of
tekst.
10.3 Abonnee staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele
eigendomsrechten van bedrijvenscout.nl dan wel de intellectuele eigendomsrechten van
andere abonnees en vrijwaart Bedrijvenscout.nl voor alle aanspraken uit dien hoofde.
Artikel 11 - Aansprakelijkheid Bedrijvenscout.nl :
11.1 De inhoud van de databanken wordt bepaald door de diverse abonnees. Bedrijvenscout.nl
is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.
11.2 Abonnee vrijwaart Bedrijvenscout.nl voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan
ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesses verband houdende met
de site c.q. voortvloeien uit gebruik van de site.
11.3 Bedrijvenscout.nl aanvaardt voorts geen enkele verantwoordelijkheid noch
aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link
op de site kan/kunnen worden verkregen.
11.4 De enige aansprakelijkheid die Bedrijvenscout.nl kan aanvaarden en aanvaardt betreft de
gegarandeerde beschikbaarheid van de site. Ingeval de gegarandeerde
beschikbaarheid in enige aaneengesloten periode van 12 maanden niet wordt
behaald zal Bedrijvenscout.nl over de daarop volgende periode van drie maanden een korting
op het abonnementsgeld verlenen van 25%.
11.5 Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere
aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.
Artikel 12 - (Tussentijdse) ontbinding :
1. Deze overeenkomst kan -onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 2- tussentijds,
middels een aangetekend schrijven aan abonnee met onmiddellijke ingang nietig verklaard worden
door Bedrijvenscout.nl in elk van de navolgende gevallen:
a. wanneer de abonnee een of meer van haar verplichtingen uit deze overeenkomst
niet nakomt;
b. ingeval (voorlopig) uitstel van betaling en/of faillissement van de abonnee is
aangevraagd;
c. indien de abonnee niet langer actief is als bedrijf.
Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter :
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden
beslecht door de rechtbank Gouda.

Bedrijvenscout.nl is een onderdeel van Bedrijvenscout Benelux.

Disclaimer

Alle informatie op Bedrijvenscout.nl is met de grootste zorg samengesteld. De informatie, inclusief de content is aangeleverd door derde partijen op hun verantwoordelijkheid. Bedrijvenscout.nl beschikt niet over de middelen om deze informatie te controleren.

Bedrijvenscout.nl onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.


Privacy

Heeft u vragen neem contact op met ons 

>>> Klik hier voor de verschillende advertentie mogelijkheden <<<
Bedrijvenscout.nl, de bedrijvengids van ondernemend Nederland.   Registreer vandaag nog gratis uw bedrijf op BEDRIJVENSCOUT.NL !   U kunt uw gratis vermelding altijd zelf upgraden en gebruik maken van het plaatsen van foto's , videopresentaties , aanbiedingen en een routebeschrijving naar uw bedrijf !   Bedrijvenscout.nl, de bedrijvengids van ondernemend Nederland. Meld uw bedrijf vandaag nog aan en zorg dat nieuwe klanten ook u weten te vinden ! Alle bedrijven vindt u snel op BEDRIJVENSCOUT.NL
HOME     NIEUWE AANMELDINGEN     ADVERTEREN     REGISTREREN     BANNERS     TIP EEN KENNIS     FAQ    BOOKMARK
All content Copyright©2023 Bedrijvenscout.nl - Bedrijvenscout Benelux All rights reserved. Algemene voorwaarden. Privacy. Contact Helpdesk.